องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง

สอบถาม