องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง