องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ตำบลทุ่งโป่ง  มีระบบการบริหารจัดการและการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีที่ดี  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้ำไหลไฟสว่าง คมนาคมสะดวก ปลอดมลพิษ


พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

๔. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

๕. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน

๘. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ ยั่งยืน