องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   |      |      |      |      |   
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565   
นายปัญญา มาศยคง
นายกอบต.ทุ่งโป่ง
งานบริการประชาชน
OUR SERVICE
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ