องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
นางสาวนิภา ร่มจันทร์
ปลัด อบต.ทุ่งโป่ง
081-966-6834
นายไพบูล จันทะวงศ์
รองปลัด อบต.ทุ่งโป่ง
086-059-6491
นางสาวดวงดาว แจ่มใส
หัวหน้าสำนักปลัด
091-065-1805
นางสาวเกษศิริน ธีระศักดากูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
061-726-5587
นายพิชัย ส่องเสนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-325-9216
นางสาวจุราพร คำดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-237-3984