องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี 2564 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี 2564 อบต.ทุ่งโป่ง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น