องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ข้อมูลพื้นฐาน

3. ประชากร

3. ประชากร

               3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในเขตตำบลทุ่งโป่ง แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

-  ความหนาแน่นเฉลี่ย  166  คน /  ตารางกิโลเมตร

ช่วงอายุระหว่าง ชาย หญิง รวม
  0 – 15  ปี 463 459 922
16 – 30  ปี 560 544 1,104
31 – 45  ปี 592 567 1,159
46 – 59  ปี 601 619 1,220
60 – 69  ปี 243 265 508
70 – 79  ปี 121 147 268
80 – 89  ปี 43 72 115
90   ปีขึ้นไป 8 8 16
รวมทั้งหมด 2,631 2,681 5,312