องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
นางสาวจุราพร คำดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-237-3984
นางครองทรัพย์ ปัญจวรรณา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-584-1526
นางวชิราภรณ์ ต้นโลห์
ครู (ค.ศ2)
084-518-7251
นางจันเพ็ญ ผาจวง
ครู (ค.ศ1)
080-895-3004
นายพุธชา อักษรศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
063-067-2997
นายธงชัย บัวเลิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
062-985-1220
นางสาวนิจศานาถ ภักดีบัณฑิตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
082-607-7858
นางสาวณัฐชยา ผาจวง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
082-958-3423
นางชนาภา อักษรศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
083-853-6387